Search
Close this search box.

Forget-me-not

مراقب باش
از اندازه بیش
نزدیکتر نیایی
ترسم که بسوزانی
سرپناه سکوت مرا

اما چندان دور نیز مرو
(برایت دلتنگ می شوم)
بدون تو
آتشی نیست
و من غرق می شوم
در لجه های تاریکی

ترجمه از : به زبانی بیگانه

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن