Search
Close this search box.

Forget-me-not

مراقب باش
از اندازه بیش
نزدیکتر نیایی
ترسم که بسوزانی
سرپناه سکوت مرا

اما چندان دور نیز مرو
(برایت دلتنگ می شوم)
بدون تو
آتشی نیست
و من غرق می شوم
در لجه های تاریکی

ترجمه از : به زبانی بیگانه

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه