Search
Close this search box.

مرگ یک دوره
آن بنکرافت
آن بنکرافت تمثال (icon) یک دوره بود. خودش از اینکه فیلم “فارغ التحصیل” The Graduate  او بر زندگی و آثار و تصویرش سایه انداخته است راضی نبود ولی اگر همین فیلم هم نبود او به شهرتی که به آن رسید نمی رسید و در میان انبوه برندگان اسکار -که پیش از این فیلم گرفت (۱۹۶۲)- گم شده بود. هم فیلم از آثار جسورانه و به یاد ماندنی سینما ست و هم ترانه های فیلم درخشان و جاودانی است. یک دلیل دیگر برای اهمیت دهه ۶۰ در تاریخ فرهنگ غرب. فیلم هایی که نمونه یک دوره باشند زیاد نیستند. فارغ التحصیل تاریخ نو فرهنگ و اخلاقیات آمریکا را درست در یک پیچ تند ثبت کرده است: عصر گذار از معصومیت. گذاری برای آمریکا و برای سینما.   

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن