Search
Close this search box.

آمریکا رهبری می کند اما کسی پیروی می کند؟
روی جلد نیوزویک برگرفته از سایت نیوزویک
خب این هم یک پرسش پرسیدنی از نیوزویک که می گوید زمانی که ملت ها از آمریکا دنباله روی می کردند گذشته است. حالا هر ملتی به دنبال راههای خاص خود است. هر استراتژیست هوشیاری این نکته نیوزویک را برای شناخت آینده روابط آمریکا و جهان کوچک نخواهد گرفت.

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه