پروژه عظیم شاهنامه شناسی دانشگاه پرینستون
برگرفته از تصویرهای شاهنامه در سایت پروژه شاهنامه
کمندی گشاد او ز سرو بلند
که بر مشک زانسان نپیچد کمند
خم اندر خم و ماز بر ماز بر
بر آن غبغبش ناز بر ناز بر (از داستان دیدار زال و رودابه که رودابه با فروافکندن گیسوان بلند خود از بام قصر خواست تا زال آن را کمند سازد و بر بام برآید. پهلوان بر گیسو بوسه زد و البته به راه خویش به بام برآمد. ولی شگفتا دعوت رودابه را! )

راستش را بخواهید از این سایت پروژه شاهنامه تا امروز هیچ خبری نداشتم! مایه تعجب خودم هم هست! ولی به راهنمایی سایت پرمایه بیاض که به متون اسلامی و نسخ خطی اختصاص دارد این سایت را از مجموعه سایت دانشگاه پرینستون یافتم ارشمیدس وار! اعجاب مرا برانگیخت. تصویرهای عالی از نقاشی های شاهنامه ای دارد و تقسیم بندی دقیقی از شاهان شاهنامه و تاریخ اساطیری ایران همراه با ترجمه مفصلی از شاهنامه به انگلیسی و خیلی چیزهای دیگر. اینترنت مثل سیاره ای شده است که مدام باید گوشه هاش را کشف کرد و ما همه شده ایم کریستف کلمب. این اصلا به دهکده جهانی که می گفتند شباهت ندارد!  

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه

سرطان فاصله

همسن و سال بودیم. اما همیشه فکر می کردم از من جوانتر است. شاید به خاطر اینکه زودتر ازدواج کرده بودم. او پسر بود و