Search
Close this search box.

بروشور بنیاد نیکوکاری ورارود
بنیاد نیکوکاری ورارود ثبت شده در بریتانیا برای کمک به تاجیکستان. مدیر: زهرا جزایری (عکس روی جلد بروشور: مهدی جامی، نشانه: حمید جامی)

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن