Search
Close this search box.

کارگران سکس -عکس از فریبا داودی مهاجر
حراج زنانگی: گزارشی قدیمی است. در وبگردی هایم امروز یافتم. نه زبان ویراسته ای دارد نه خوب تایپ شده است. مهم نیست. اما این صریح ترین ( و تنها؟) گزارش مصور در باره بازارهای اجاره زنان در تایلند است به فارسی. و در وبسایتی داخلی: زنان. گزارش فریبا داودی مهاجر که برای کنفرانسی در باره زنان آنجا بوده است. نام گزارش را حراج زنانگی گذاشته اما فکر می کنم آنچه به واقعیت نزدیک تر است چیزی شبیه “کارگران سکس” است. کارگرانی که هر چه کار می کنند همچنان فقیر می مانند.

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن