عاشورا و سپاه سرکوب

هیچ اغراق نیست که بگوییم عاشورای امروز با شکست کامل نیروهای سرکوب همراه شد. درست است که آنها چند نفر را کشته اند یا چندین نفر. اما از کنترل اوضاع ناتوان ماندند. این ناتوانی این درماندگی را عکسها ثبت کرده اند. این زره پوشان پوشالی را هیچ اعتقادی به آن ولایت و فرمان اش نیست. و با مردمی که به اعتقادی به خیابان آمده اند نمی توان بفرموده مقابله کرد. نظام مقدس بجز هسته کوچکی از نیروهای وفادارش بر نیروهایی تکیه دارد که مثل مردم عادی ایران خواهان پایان دادن به ولایت جائر اند. امروز بدترین روز برای آقای خامنه ای بود. اگر هنوز توان مدیریت صحنه را به نحوی مردم پسندانه داشته باشد باید بجنبد و گرنه این خشم عمومی و این سرسختی مردمی بدون رسیدن به کرسی و عمامه او متوقف نمی شود.

Ashoura_350_ap.jpg

پس نوشت:
این عکس را هم الان دیدم. ظاهرا همان صحنه است در مرحله دیگری از برخورد مردم با نیروهای سرکوب. آن زن بزرگوار را در آن میانه ببینید که چطور می خواهد آنها را از خشم مردم در امان بدارد. این صحنه ها آینده ما را خواهد ساخت: Ashoura_350_ap.jpg

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه