Search
Close this search box.

عاشورا و سپاه سرکوب

هیچ اغراق نیست که بگوییم عاشورای امروز با شکست کامل نیروهای سرکوب همراه شد. درست است که آنها چند نفر را کشته اند یا چندین نفر. اما از کنترل اوضاع ناتوان ماندند. این ناتوانی این درماندگی را عکسها ثبت کرده اند. این زره پوشان پوشالی را هیچ اعتقادی به آن ولایت و فرمان اش نیست. و با مردمی که به اعتقادی به خیابان آمده اند نمی توان بفرموده مقابله کرد. نظام مقدس بجز هسته کوچکی از نیروهای وفادارش بر نیروهایی تکیه دارد که مثل مردم عادی ایران خواهان پایان دادن به ولایت جائر اند. امروز بدترین روز برای آقای خامنه ای بود. اگر هنوز توان مدیریت صحنه را به نحوی مردم پسندانه داشته باشد باید بجنبد و گرنه این خشم عمومی و این سرسختی مردمی بدون رسیدن به کرسی و عمامه او متوقف نمی شود.

Ashoura_350_ap.jpg

پس نوشت:
این عکس را هم الان دیدم. ظاهرا همان صحنه است در مرحله دیگری از برخورد مردم با نیروهای سرکوب. آن زن بزرگوار را در آن میانه ببینید که چطور می خواهد آنها را از خشم مردم در امان بدارد. این صحنه ها آینده ما را خواهد ساخت: Ashoura_350_ap.jpg

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن