Search
Close this search box.

به اندازه تیراژ یک روزنامه ترک هم کاغذ روزنامه نیست

بحران کاغذ به شرق رسید. دیروز تا ساعت ۵ بعد ازظهر شرق کاغذى براى چاپ نداشت و عاقبت آنقدر کاغذ فراهم شد که تنها ۲۴ صفحه از روزنامه به چاپ برسد، همان طور که مى بینید صفحات زندگى فقط به دلیل نبود کاغذ از روزنامه امروز غایب است.

بحران کاغذ چند ماهى است که گریبان مطبوعات را گرفته است البته این کیمیا شدن کاغذ بیشتر به جراید غیر دولتى لطمه مى زند، وگرنه نشریاتى که بودجه دولتى و امکانات عمومى را در دست دارند،یا ذخیره کاغذ خود را از قبل مهیا کرده اند و یا آنقدر تمکن مالى دارند که بتوانند با قیمت بالا کاغذ را از بازار آزاد تهیه کنند. خرید کاغذ در شرق اما روزانه است و شرق هر روز باید کاغذ مورد نیاز را با قیمت روز فراهم کند و این مسئله دیروز به شکل حادى درآمد چرا که اصلاً کاغذى در بازار یافت نمى شد.

شرق از آنجا که به کیفیت چاپ و کاغذ روزنامه اهمیت مى دهد نمى تواند از کاغذ نامرغوب داخلى استفاده کند. کاغذ شرق از نوع سولیکامز است که در چند روز اخیر به بهاى سرسام آور کیلویى ۶۱۵ تا ۶۲۰ تومان رسیده و هزینه هاى روزنامه را به شدت بالا برده است.در این میان وزارت ارشاد که پشتیبان مطبوعات به حساب مى آید نیز گویا چندان دغدغه مشکل کاغذ مطبوعات خصوصى را ندارد و به هر دلیلى از پرداخت سوبسید کاغذ خود دارى مى کند و در جواب مسئولان روزنامه که به دنبال گرفتن معادل ریالى ارز تخصیص یافته به کاغذ مطبوعات مراجعه مى کنند تنها به این پاسخ که «پول نداریم» بسنده مى کنند.

با وضعیت فعلى بازار دلال هاى کاغذ گرم و پررونق است دلالان کاغذ که معلوم نیست از کجا تمامى آنچه در وزارت ارشاد و وضعیت واردات کاغذ و ارز تخصیصى به مطبوعات را مى دانند، بر بازار کاغذ چنگ انداخته اند به گونه اى که در حال حاضر قیمت کاغذ در بازار ایران از قیمت این کالا در بازار جهانى گران تر است. اگر این نکته را در نظر بگیریم که قیمت کاغذ مصرفى شرق از سه ماهه آخر سال گذشته از ۳۲۰ تومان به ۶۱۵ تومان رسیده است، سود دلالى کاغذ را مى توان محاسبه کرد و همچنین زیانى که مطبوعات به عنوان بخش فرهنگى جامعه متحمل شده اند را نیز مى توان تصور کرد.

بنا بر شنیده ها برخى از مطبوعات اعلام کرده اند که با گرانى روز افزونى که کاغذ دارد نمى توانند تا هفته آینده به انتشار روزنامه شان امیدوار باشند، جالب اینجاست که مصرف کاغذ در ایران بسیار پائین تر از کشور همسایه ترکیه است. مطبوعات ایرانى سر جمع تیراژ یک میلیونى دارند و این مجموعه تیراژ با یک روزنامه ترک برابرى مى کند. به نظر مى رسد بحران کاغذ پیش از آنکه واقعى باشد، ساخته و پرداخته مدیریت ضعیفى است که متصدى واردات و توزیع کاغذ مطبوعات است. با این حساب کمبود کاغذ را نیز باید در کنار دیگر تهدیداتى که مطبوعات را به تعطیلى مى کشاند قرار داد. این بار کاغذ مطبوعات را تعطیل مى کند.

از: صفحه آخر شرق، دوشنبه ۴ آبان

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن