درخت های دوشنبه چقدر شبیه تابلوهای سهراب است

خیابان رودکی، دوشنبه
و اینهم از مشغولیت امشب. از مجموعه درختان دوشنبه که برای ۸۰ سالگی این شهر کار کرده ام.

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه