Search
Close this search box.

درخت های دوشنبه چقدر شبیه تابلوهای سهراب است

خیابان رودکی، دوشنبه
و اینهم از مشغولیت امشب. از مجموعه درختان دوشنبه که برای ۸۰ سالگی این شهر کار کرده ام.

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن