Search
Close this search box.

اسرائیل در همسایگی ما

مقاله های روزنامه ها را انتخاب می کنم و با خود اینطرف و آنطرف می برم تا از وقت های به اجبار داخل قطار و اتوبوس گذراندن استفاده ای ببرم. امروز مقاله روز شنبه دیوید هرست David Hirst را در گاردین خواندم با عنوان: “تقصیرها را گردن عرفات نیندازید”. بخش آخر آن به ذهنم ماند که پایین تر می آورم.


اشاراتی از این دست کمتر در مطبوعات اینجایی دیده می شود. ولی گاردین البته روزنامه ای متفاوت است. یکی از خردگراترین و متعادل ترین و صریح اللهجه ترین روزنامه های لندن است با نظرگاه روشنی در باب سیاست.


می نویسد: “کتب پرفروش جیمز بامفورد James Bamford با نام بهانه های جنگ Pretext for War یکی از تازه ترین کتابها از انبوه کتابهایی است که در باره کاخ سفید در دوره بوش منتشر شده است. از مدتها پیش روشن بوده که اسرائیل نقش بزرگی در ترغیب آمریکا برای حمله به عراق داشته است. اکنون بر اساس بررسی های بامفورد چنین پیداست که اسرائیل در فراهم ساختن اطلاعات شنود برای توجیه جنگ نیز عمیقا درگیر بوده است.” 


دیوید هرست از نویسندگان صاحب نام گاردین است. او از ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۱ خبرنگار گاردین در خاورمیانه بوده است.

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن