سمرقند

به ماه بنگر
وقتی در کوهستان
سردت است
به ماه بنگر
وقتی از کوچه های سرد
تنها عبور می کنی
پنجره ات را
به روی ماه باز کن
وقتی که قلبت را
اندوه سنگین کرده است
به روی ماه
که آیینه مشترک من و توست
در زیر نور ماه
به درختان برگ ریخته
گوش کن
بهار دور نیست

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه