کاری از عارف-ادیب
اگر کارهای عارف-ادیب را ندیده اید دیگر وقتش است. سرشار ذوق به شکلی دیگر. خلاقیت غیرمتعارف. خلاف آمدی هوشمندانه، طنزآلود و ظریف.  

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه