ژاک دریدا


Deconstruction icon Derrida dies: Jacques Derrida, one of France’s most famous philosophers, has died at  the age of 74, it has been announced.

Derrida died in a Paris hospital on Friday night, news agency AFP reported. He suffered from pancreatic cancer.

The Algerian-born philosopher is best known for his “deconstruction theory” – unpicking the way text is put together in order to reveal its hidden meanings.

Fellow academics have charged that Derrida’s writings “deny distinction between reality and fiction”.

Derrida is one of the most influential philosophers of the late 20th Century. (From: BBC Onlline)

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه

سرطان فاصله

همسن و سال بودیم. اما همیشه فکر می کردم از من جوانتر است. شاید به خاطر اینکه زودتر ازدواج کرده بودم. او پسر بود و