Search
Close this search box.

انتخابات ریاست جمهوری یا پادشاهی: انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پدیده تازه ای است. هنوز بسیاری از مردم این کشور، از رییس جمهور به نام “پادشاه” نام می برند، و انتقال قدرت برای آنها همچنان مفهوم “پادشاه گردشی” دارد.

بعضی از مردم اطراف و روستاها، هنگامی که در برابر پوسترهای تبلیغاتی نامزدها می ایستند، اولین چیزی که به نظرشان می رسد این است که آیا این تصویر به یک پادشاه شباهت دارد یا خیر.

آنچه برای مردم بیشتر جالب توجه است، نحوه تبلیغات نامزدها و پوسترهایی است که تاکنون همانند آنها را در شهرها و روستاهایشان ندیده اند. (نقل از: تبلیغات مدرن انتخاباتی در جامعه سنتی، بی بی سی فارسی)

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن