Search
Close this search box.

به نام محمد سنگ نیندازید

نوحه خوانی در عاشورا

من فکر می کنم
نباید دین را به دست جاهلان رها کرد
نباید
دین را
به دست جاهلان و
رندان
رها کرد

حتی اگر دین نداریم
آزادی ما حکم می کند 
آزادگی ما حکم می کند
 
این چهره ما نیست
این تصویر ما نیست
نمی خواهیم آینده ما به دست اینان باشد
نمی خواهیم
اینان
برای ما
آینده
بسازند

اگر امروز آنچه را می خواهیم آشکار نگوییم
فردا همه این سنگ پراکنی ها
همه این از دیوار بالا رفتن ها
همه این به نام محمد سنگ زدن ها
به پای ما نوشته می شود


من آتش نمی زنم
من سنگ نمی اندازم
من از دیوار سفارت بالا نمی روم
من محمد را پیامبر رحمت می شناسم
پیامبر من
همان پیامبری نیست
که به نامش سنگ می زنند
پیامبر کاریکاتورها
پیامبر تروریست ها
پیامبر من نیست

پیامبر من تنهاست
پیامبر من تن هاست
پیامبر من پاره تن کسانی ست که فکر می کنند زمان حرف زدن نیست

شما را بخدا ساکت نمانید
نگذاریم برای ما چهره بسازند
نگذاریم
برای ما
چهره
بسازند
آینده بسازند

من چرا باید در انبوه این همه صدای بیگانه
گم شوم؟
من از گم شدن
از عوضی گرفته شدن
از عوضی پنداشته شدن
بیزارم

نجابت من
بزرگزادگی من
نجابت پیامبر من
بزرگزادگی پیامبر من است
پیامبر من
آزار می دید
اما
آزار نمی داد

در کوچه ها سبک می رفت
وقار داشت
آهسته بود
زیر دستارش
بمبی پنهان نبود
مثال عالی انسان والا بود
نام اش بلند بود
نام اش بلند ماند

دین را ویران کردید
دین را ارزان کردید
دست کم آزاده باشید
به نام پیامبر من سنگ نیندازید

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن