Search
Close this search box.

میلاد در بیمارستان

اجتماع دوستداران گنجی در برابر بیمارستان میلاد
از مجموعه عکس های خبرگزاری فارس در ایرانیان. من برای مردمی که آنچه را می خواهند، بی واهمه و  آشکار می گویند سخت احترام قائل ام. این میلاد نسل تازه ای است. صدایی تازه که باید پیش از آنکه دیر شود شنید. آنها امروز اندک اند. اما فردا می تواند روز دیگری باشد. من برای آنها که به جای امضا اقدام می کنند احترام قائلم. برای آنها که امضاشان اقدام است احترام قائلم. من برای آنها که راه اقدام را می شناسند و خشونت را با خشونت پاسخ نمی دهند احترام قائلم. من شمع گنجی را روشن می بینم. 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن