Search
Close this search box.

آزادی نزدیک به مطلق!
(برای کی؟)

احمدی نژاد: من با بگیر و ببندها مخالفم، ما هیچ برخوردی با مطبوعات نکرده ایم.
سه شنبه، بیست و هفتم بهمن ماه هشتاد و هشت، نهاد ریاست جمهوری ایران.

تعدادی از نشریات توقیف یا لغو امتیاز شده در چند سال اخیر:

– هفته نامه ی ایران دخت
لغو امتیاز؛ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی اعتماد
تاریخ توقیف؛ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی فرهنگ آشتی
لغو امتیاز؛ ۲۸ دی ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی اندیشه نو
تاریخ توقیف؛ ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی حیات نو
تاریخ توقیف؛ ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی سرمایه
لغو امتیاز؛ ۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی اعتماد ملی
تاریخ توقیف؛ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی صدای عدالت
لغو امتیاز؛ ۵ مرداد ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی کلمه ی سبز
تاریخ توقیف؛ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی یاس نو
تاریخ توقیف؛ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی کارگزاران
تاریخ توقیف؛ ۱۱ دی ماه ۱۳۸۷

– هفته نامه ی شهروند امروز
تاریخ توقیف؛ ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۷

– ماهنامه ی ارژنگ
لغو امتیاز؛ از آبان ماه ۱۳۸۷

– روزنامه ی آینده نو
لغو امتیاز؛ از مهر ماه ۱۳۸۷

– ماهنامه ی هفت
لغو امتیاز؛ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶

– ماهنامه ی عصر پنج شنبه
لغو امتیاز؛ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۶

– ماهنامه ی زنان
لغو امتیاز؛ ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶

– روزنامه ی شرق
تاریخ توقیف؛ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۶

– روزنامه ی مشارکت
لغو امتیاز؛ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۶

– روزنامه ی هم میهن
تاریخ توقیف؛ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۶


برگرفته از: کافه رستریتو
 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن