Search
Close this search box.

رنجهای جان بازی
عکس از ایسنا
مردی که پا ندارد.


مردی که شادی ندارد.

عکس از ایسنا
مردی که جوانی ندارد.

… من جان بازی را از شهادت برتر می دانم.  

* عکس ها از ایسنا

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن