Search
Close this search box.

دنیای کافکایی نمایشگاه ناجا: …از عکسهای معتادان و متکدیان که بگذری به عکس دخترانی برمیخوری که در حال قدم زدن هستند ، هر چه سر تا پایشان را نگاه می کنی نشانی از آسیب اجتماعی در آنها نمی بینی و وقتی ناچار از مسؤول غرفه در این باره سؤال میکنی در پاسخ میگوید این افراد به تنهایی در حال ولگردی هستند.

حالا که با دیدن این غرفه، کاملا خطر حضور دختران در جامعه را درک کردی ، نوبت به فاجعه بعدی میرسد که نیروی انتظامی تنها نهادی است که از وقوع و شدت آن آگاه شده است! در غرفه حفاظت اطلاعات ناجا، بخش عمده ای به خطرات گسترش« سازمانهای غیر دولتی دارای مجوز» اختصاص یافته است. در یکی از تابلوها هم « تخلفات مؤسسات غیر انتفاعی NGO» تشریح شده که شامل بخشهای مختلف اجتماعی، اداری، اقتصادی و سیاسی است. در بخش تخلفات اجتماعی اینگونه میخوانید:« جرائم عمومی،فساد اخلاقی، عدم رعایت شئونات اسلامی، سوء استفاده ازشخصیت حقوقی مؤسسه».

در بخش دیگری با عنوان « چالشها و آسیب پذیریهای تشکلهای غیر دولتی NGO » مطالب زیر درج شده:
۱-سوء استفاده جریانهای سیاسی در جهت نیل به آرمان و آمال حزبی خود و ایجاد بحران
۲-سوء استفادهNGO از معافیتهای مالی و پرداختن به امور اقتصادی و سوء استفاده از عناوین تشکلهای غیر دولتی
۳-اجرای سیاستهای مشکوک استکبار جهانی تحت عناوین جذابی مانند حقوق زن و حقوق بشر و حقوق کودک
۵-تلاش برخی از ارکان حکومتی برای خارج کردن NGO ها از نظارت ناجا
۶-تدوین قوانین و مقرراتی که در جهت حذف هرگونه کنترل و مجوز باشد.
۷-گسترش فرهنگ غرب و تهی کردن مردم از فرهنگ اصیل خود.

(نقل از: نسرین افضلی، زنان وسازمانهای غیردولتی،عوامل گسترش فساد، زنان ایران)

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن