Search
Close this search box.

دستگیری خانوادگی: اواخر هفته گذشته، من خبر دستگیری چند روزنامه نگار حوزه اینترنتی و نیز یکی از سینما گران قدیمی کشور که می گفتند به جرم وبلاگنویسی فرزندش که در خارج است دستگیر شده را دریافت کردم. به هر کجا که دستم می رسید مطلب را منتقل کردم.

روز پنجشنبه گذشته رفته بودم منزل آقای موسوی لاری که بخصوص در مورد دستگیری خانوادگی حرف بزنم. او هم قول داد که پی گیری کند. در آن جلسه بحث مفصلی شد. به نکته ای دوستان اشاره کردند که خیلی جالب بود. می گفتند که موسوی اردبیلی خاطره ای نقل کرده که منتشر شده. وی گفته بوده که زمانی که آقای دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور بوده و آقای اردبیلی دادستان کل بعد از عزل بنی صدر توسط مجلس خانم بنی صدر دستگیر شد. آقای بهشتی زنگ زد که چرا ایشان دستگیر شده گفتیم که میگویند از این راه می توانیم به بنی صدر برسیم آقای بهشتی گفته بود که ما با بنی صدر کار داریم خانم ایشان بی گناه است مقامات دادستانی اصرار کرده بودند که نمی شود، مرحوم شهید بهشتی گفته بود اگر آزاد نکنید، خودم به زندان می روم و میگویم مرا به جای خانم بنی صدر دستگیر کنید تا او که در، در ماجرای بنی صدر بی گناه است دستگیر نباشد تا عنوان دستگیری خانوادگی بر جمهوری اسلامی نماند.

حمله گازانبری به سایتها و سایت نویسان و طراحان متنی باعث شده که روزهای سختی بر این جامعه نو پا بگذرد ولی  آنقدر این درخت تنومند شده است که از ریشه بیرون نیاید. – محمد علی ابطحی ( نقل از: وب نوشت )

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن