فیلوسوفیای عشق

Love’s Philosophy

I

The fountains mingle with the river
And the rivers with the Ocean
The winds of Heaven mix for ever
With a sweet emotion
Nothing in the world is single
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle
Why not I with thine?-

II

See the mountains kiss high Heaven
And the waves clasp one another
No sister-flower would be forgiven
If it disdained its brother
And the sunlight clasps the earth
And the moonlight kiss the sea
What is all this weet work worth
If thou kiss me not?

با رودخانه می آمیزند چشمه ها
با اقیانوس می آمیزند رودخانه ها
با بادهای مینوی
همواره جنبشی دلپذیر
آمیخته است
درجهان
هیچ چیز
یکه نیست
آنچه هست
با روحی واحد تلاقی می کند
در می آمیزد
و این سنت آسمانی است
چرا راه برای من بسته باشد
به سوی تو؟

بنگر به کوهها که بر عرش برین بوسه می زنند
و به امواج که به آغوش یکدگر فرو می غلتند
بخشوده نتواند بود دختر گل
اگر به چشم خواری بنگرد به خواستگاران خویش
امواج نور زمین را در آغوش گرفته اند
و مهتاب بر دریا بوسه می بارد
اما این همه شیرین کاری را چه سود
اگر تو بوسه ای مرا ارزانی نکنی؟

– ترجمه شد در بهمن ۱۳۷۲

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه

سرطان فاصله

همسن و سال بودیم. اما همیشه فکر می کردم از من جوانتر است. شاید به خاطر اینکه زودتر ازدواج کرده بودم. او پسر بود و