شرق ترانه لری 2005 - عکس از مهدی جامی
هواپیما به ابرهای انبوه آسمان لندن که رسید به همراهانم گفتم کاش نیمی از این ابرها بر سمرقند می بارید. تصویر سمرقند تصویری متناقض است میان هنر درباری و فاخر که چشم از آن نمی توان پوشید و فقر و کم آبی و ترسخوردگی که کور باید باشی تا نبینی. اما سمرقند هر چه هست حالیا تنها نگاهبان میراث هنری است که در میان ما ایرانیان از دست رفته است.

نیز:
پنجمین جشنواره ترانه های شرق در سمرقند؛
شب هنر ازبکستان؛
سه زن در صدر برگزیدگان جشنواره ترانه های شرق

همچنین:
سفرنوشت های سال ۲۰۰۴ به سمرقند و خجند و دوشنبه ( در ۸ بخش – کارگاه)

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه