Search
Close this search box.

چهره های اسلام


مسجدی در ساحل – از سایت تازه تاسیس هنرهای اسلامی (از طریق علیرضا دوستدار)؛ جای این سایت در سایتهای فارسی خالی بود. چقدر از چهره های اسلام زیر خشونت افراطیون پنهان است …

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن